Mystery Shopping & Istraživanje tržišta

Istraživanje tržišta

MYSTERY SHOPPING

Ukoliko želite saznati u kojoj su meri postupci Vaših zaposlenih usklađeni s postavljenim standardima Vaše poslovne organizacije - Mystery Shopping (tajna kupovina) je usluga za Vas. Cilj prikupljanja podatka putem tajne kupovine jeste otkriti na koji se način Vaši zaposleni ophode s kupcima i klijentima i raspolažu li pri tome dovoljan nivo stručnog-profesionalnog znanja. Nakon detaljne analize i stručne obrade podataka rezultati Mystery Shopping istraživanja koriste se isključivo u svrhu unapređenja prodaje i pružanja što bolje i kvalitetnije usluge Vašim kupcima i klijentima.

Sve DEKRA Mystery Shopping projekte sprovodimo u skladu s odredbama "Međunarodnog kodeksa za sprovođenje tržišnih i drugih istraživanja” koji su donele Međunarodna trgovačka komora - ICC i najveća svetska udruženja istraživača tržišta - ESOMAR.

DEKRA je takođe član međunarodne profesionalne organizacije pružaoca usluge mystery shopping - MSPA (Mystery Shopping Professionals Association).

Uz Mystery Shopping pružamo i ostale usluge iz područja istraživanja tržišta.

 

ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA

Svrha istraživanja tržišta je prikupljanje podataka i informacija o kupcima/potrošačima, konkurenciji, kanalima distribucije i osobama/kompanijama koji još uvijek nisu klijenti kompanije. Oni služe kao osnova za planiranje, organiziranje, identifikaciju poslovnih problema i kontrolu procesa poslovanja. Prikupljeni podaci mogu uveliko doprineti u donošenju daljih odluka u poslovanju i smanjenju rizika prilikom donošenja istih. Razlikujemo dve grupe istraživanja – kvantitativna i kvalitativna istraživanja.

Kvantitativno istraživanje je empirijsko istraživanje koje se vrši na uzorku s ciljem da se dobijeni rezultati mogu reprezentirati na populaciju. Najčešće i najpoznatije kvantitativno istraživanje je metoda ankete. S obzirom na način prikupljanja podataka razlikujemo:

  •          anketiranje licem u lice
  •          telefonsko anketiranje – CATI
  •          on-line anketiranje – CAWI
  •          poštansko anketiranje

 

Nasuprot tome kvalitativna istraživanja pružaju dublju analizu u pojedinu problematiku. Koristi se na puno manjem uzorku na kojem nastojimo utvrditi faktore koji utiču na donošenje odluka pojedinih osoba i njihovu motivaciju te nam pružaju jednu širu i celovitu sliku. Oni nam daju odgovore na pitanja zašto, kada, gde, kuda… Najčešće kvalitativne metode istraživanja su:

  •          dubinski odnosno polustrukturirani intervju
  •          fokus grupe.

 

TEST PROIZVODA/USLUGA (Blind test)

Test proizvoda/usluga podrazumeva različite metode testiranja već postojećih i/ili novih proizvoda/usluga. Ova usluga namenjena je kompanijama koje žele lansirati potpuno novi proizvod ili uslugu na tržište, pospešiti prodaju postojećih kroz dopunu trenutnih linija proizvoda, uvesti promene u svom trenutnom asortimanu (promena ambalaže, imena, cene…) ili proširiti ciljane skupine potrošača. Cilj ove usluge je lansiranje proizvoda/usluga koji će postati prepoznatljivi na tržištu te minimaliziranje potencijalnih budućih troškova izazvanih neuspešnim uvođenjem određenih noviteta.

 

BRAND AWARENESS

Brand awareness odnosno svest o robnoj marci je sposobnost kupca da identifikuje brand/marku kompanije temeljem njenih atributa. Što se određeni brand češće spominje, isprobava i preporučuje, time je veća i verovatnost da će publika prihvatiti taj isti brand (kompaniju, proizvod, uslugu), verovati mu i odabrati upravo njega.Brand awareness ne podrazumeva samo jesu li kupci za neki brand samo čuli već i kakve su njihove asocijacije za taj brand, koje osećaje u njima izaziva, sveukupno poznavanje tog branda i njegovih proizvoda/usluga.


Otvorena prijava

Prijavite se u DEKRA bazu kandidata.

Saznajte više
Pratite nas
NEWSLETTER

Prijavite se na naš newsletter.

DEKRA partneri